uzak wagtyň dowamynda müşderilere ýokary hilli hyzmatlary hödürleýän logistika, nebit we gaz senagaty, ýol gurluşygy we himiýa dökünleriniň import - eksporty kompaniýasydyr.

Biz barada

Biz barada

"Sahy ýollary" HK, uzak wagtyň dowamynda müşderilere ýokary hilli hyzmatlary hödürleýän innowasiýa gurluşyk, nebit we gaz senagaty, ýol gurluşygy we himiýa dökünleriniň import - eksporty kompaniýasydyr.

Howpsuzlyk

Kompaniýamyz dürli pudaklarda himiýa dökünleriniň import-eksporty üçin iň täze tehnologiýalaryny ulanýar.

Innowasiýalar

"Sahy ýollary" HK buraw, önümçiligi optimizasiýasy we başga köp sanly hyzmatlary hödürleýär.

Ygtybarlylyk

Kompaniýamyz müşderilere ýol gurluşyk pudagynda ýokary hilli hyzmatlary hödürleýär.

Durnuklyk

Biziň kompaniýamyz, müşderileri dürli görnüşli logistika hyzmatary bilen üpjün edýär.

...
Biziň görüşimiz

Üstünlik we innowasiýa ýörelgelerine esaslanan "Sahy ýollary" HK, dürli pudaklara niýetlenen döwrebap çözgütleri bilen özüne çekiji görnüşe eýedir. Maksada okgunly hünärmenler toparymyzyň esasy wezipesi - müşderilerimiziň işinde netijeliligi artdyryp biljek ajaýyp hyzmatlary döretmekden ybaratdyr.

...
Biziň maksadymyz

Biziň maksadymyz innowasiýa we dowamly tejribe arkaly has gowy geljegi gurmak. Müşderilere ýokary hilli hyzmatlary we taslamalary hödürlemek bilen bir hatarda hünärmenlerimiziň, jemgyýetimiziň we daşky gurşawyň abadançylygyny öz içine alýar.

...
Biziň meýilnamamyz

Öňdebaryjy tehnologiýalary ulanyp, müşderileriň isleglerini göz öňünde tutmak bilen "Sahy ýollary" HK täsirli we netijeli çözgütleri olara hödürleýär.

Hormatly müşderi

Sizi "Sahy ýollary" HK bilen ajaýyp görünýän geljegiň bir bölegi bolmaga çagyrýarys

Habarlaşmak
Hyzmatlar

Hyzmatlar

Kompaniýa howpsuzlyga we durnuklylyga esaslanyp, ýokary hilli önümleri we hyzmatlary hödürlemäge ygrarlydyr.

Ýol gurluşyk

Biz müşderilere ýokary hilli hyzmatlary hödürleýän öňdebaryjy ýol gurluşyk kompaniýasydyrys.

Nebit we gaz pudagy

"Sahy ýollary" HK buraw, önümçiligi optimizasiýa, gorlaryň synagy ýaly giň gerimli hyzmatlary hödürleýär.

Gurluşyk

Biziň kompaniýamyz, gurluşyk pudagynda müşderilere dürli görnüşli hyzmatlary hödürleýär.

Himiýa dökünleriniň importy we eksporty

Kompaniýa, dürli pudaklara himiýa dökünlerini import we eksport etmek üçin iň täze tehnologiýalary ulanýar.

Logistika

Uly tejribä eýe bolan hünärmenler toparymyz dürli görnüşli logistika hyzmatlary müşderilere hödürleýär.

Suratlar

Suratlar

Kompaniýamyz tarapyndan ýerine ýetirilen käbir taslamalar

Gurluşyk

Ýol gurluşyk

Nebit we gaz pudagy

Nebit we gaz pudagy

Gurluşyk

Gurluşyk

Himiýa dökünleriniň import - eksporty

Himiýa dökünleriniň import - eksporty

Gurluşyk

Gurluşyk

Nebit we gaz pudagy

Nebit we gaz pudagy

  • Hemmesi
  • Gurluşyk
  • Ýol gurluşyk
  • Himiýa dökünleriniň import - eksporty
  • Nebit we gaz pudagy
Sertifikatlar

Sertifikatlar

Bu şahadatnamalar, dürli ugurlardaky hünär netijeleri üçin "Sahy ýollary" HK berildi.

Habarlaşmak

Habarlaşmak

Ýerleşýän ýerimiz:

Köçe 2127 (G.Kuliýew) 80, Aşgabat, Türkmenistan

Email:

info@sahyyollary.com

Telefon:

+993 12 97 85 81

+993 12 97 85 82